Lệ Phí Gia Nhập

SỐ  TUỔI

LỆ PHÍ GIA NHẬP

21 T  –  65 T

$50

65+ T –  75 T

$200

75+ T –  80 T

$500

80+ T –  85 T

$1,000

85+ T – 90 T

$1,500

Trên 90+ T

$2,000

Khi có hội viên QTT qua đời, mỗi thành viên còn lại sẽ đóng góp $10 vào quỹ TT.

Tiền chi trả từ QTT khi có thành viên qua đời, tính theo thời gian gia nhập QTT:

#   0 – 6 tháng từ khi gia nhập : Hội viên không đóng góp, người thụ hưỏng không nhận tiền.

#   6 tháng + 1 ngày tới 1 năm : Hôi viên đóng $10,  người thụ hưởng nhận 50%, phần còn laị là chi phí điều hành và nhu cầu tương trợ

#   1 năm + 1 ngày tới 2 năm :   Hôị viên đóng $10, người thụ hưởng nhận 70%, phần còn laị là chi phí điều hành và nhu cầu tương trợ

#   Hơn 2 năm :   Hôị viên đóng $10, người thụ hưởng nhận 85%, phần còn laị là chi phí điều hành và nhu cầu tương trợ.

 

Back